GENEL PROFİLLER

GENEL PROFİLLER

TARAMA I
Kolesterol (Total)
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Kan Şekeri
Üre
Kreatinin
Ürik Asit
Total Protein
Albumin
Globulin
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
Alkalen Fosfagaz
Bilirubin 
GGT
LDH
CPK
Kalsiyum
Fosfor
HbsAg
Anti Hbs
TARAMA II
Kan sayımı
MCV
MCH
MCHC
Trombosit
Sedimantasyon
Protrombin Zamanı
LİPİD PROFİLİ
Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Lipoprotein lektroforezi
Lipoprotein (a)
GASTROENTERİT PROFİLİ
Gaita Kültürü
Gaita Parazit (Amip)
Gaitada Gizli Kan ve Hazım
Kan Kültürü
Yersinia Kültürü
Vibrio Kültürü
Gaita Mikroskobisi
KANAMA VE PIHTILAŞMA PROFİLİ
Trombosit Sayımı
Protrombin Zamanı
aPTT
Fibrinojen
Kanama Zamanı
Pıhtılaşma Zamanı
HAMİLELİK DÖNEMİ PROFİLİ
Kan Sayımı
Kan Grubu
VDRL
HbsAg
Indirekt Coombs
TORCH
Üçlü Tarama
Anti Kardiolipin Antikor IgG
Anti Kardiolipin Antikor IgM
İNFERTİLİTE PROFİLİ
Estradiol
FSH
LH
Progesteron
Testosteron (Total)
Testosteron (Serbest)
Prolaktin
Sperm Antikorları
HEPATİT PROFİLİ
İMMUNOPATOLOJİ
Anti Hav IgG
Anti Hav IgM
Hbs Ag
Anti Hbs
Anti HBc IgG
Anti HBc IgM
Hbe Ag
Anti Hbe
Anti Delta
Anti HCV
Alkalen Fosfataz
SGOT
SGPT
Gama GT
Bilirubin
MENAPOZ PROFİLİ
Menapoz dönemi kalsiyum
Metabolizması
M1
Alkalen Fosfataz
Kalsiyum (Total)
Kalsiyum (İyonize)
Magnezyum
Total Kolesterol, HDL Kolestorol
Hematoloji Profili
İdrarda Kalsiyum (24 Saat)
M2 (M1'e ilave olarak)
PTH (Parathormon)
Kalsitonin
SEKSÜEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PROFİLİ
Trichomonas Kültürü
Selektif Gonokok Kültürü
VDRL
TPHA
HIV (1+2)
Chlamydia Antijen
Ureogenital Mycoplasma
HSV Tip II IgM
CMV IgG+IgM
HbsAg
HCV
KARACİĞER PROFİLİ
Bilirubin
Alkalen Fosfataz
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
Gama GT
Total Protein
Albumin
Globulin
HEMATOLOJİ PROFİLİ
Kan Sayımı
Trombosit
MCV
MCH
MCHC
Retikülosit
Periferik Yayma
TİROİD PROFİLİ
T3 (Total)
T3 (Serbest)
T4 (Total)
T4 (Serbest)
TSH
BÖBREK PROFİLİ
Üre
Elektrolitler (Na, K, Cl)
Ürikasit
Kalsiyum
Fosfor
Total Protein
Albumin
Globulin
Alkalen Fosfagaz
Kreatinin Klirensi
İdrar Tahlili
İdrar pH
Kalsiyum (24 Saatlik idrar)
Ürikasit (idrar)
Böbrek Taşı Analizi
ROMANTOLOJİ PROFİLİ
ASO
CRP
RF
CRP (Kantitalif)
RF (Kantitalif)
FANA
Ürikasit
Sedimantasyon
Anti ds-DNA
ANA
ÇOCUKLAR İÇİN GENEL SAĞLIK TARAMASI
Boğaz Kültürü
Gaitada Parazit (Selofan Bant Dahil)
ASO
CRP
Tam Kan Sayımı
Periferik Yayma
Tam İdrar
ANEMİ PROFİLİ
Kan Sayımı
Retikülosit
Demir
T. Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Folik Asit
Vitamin B 12
FEBRİL HASTALIKLAR PROFİLİ
Kan Kültürü
Gruber-Widal
Brucella
Kanda Plazmodium Aranması
Gaita Kültürü
ABORTUS PROFİLİ
Anti Kardiolipin Antikor IgG
Anti Kardiolipin Antikor IgM
Listeria Agl. Testi
VDRL
Brucella
AKŞ
ASA
TORCH
Chlamydia Antijen
Ureogenital Mycoplasma
Üreoplazma Urealyticum
DİYABET PROFİLİ
Açlık Kan Şekeri
Tokluk Kan Şekeri
HbAIC
Glukoz Tolerans testi
İdrarda Glikoz
Mikroalbuminüri
Fruktozamin
HİPER TANSİYON PROFİLİ
Sodyum
Potasyum
Renin
Aldosteron
Lipid Profili

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”