ADH

ADH

Testin Adı: ADH
Sinonim: ADH; Vazopressin; Arginin vazopressin hormon; AVP
Numune Türü: EDTA’lı plazma
Numune Miktarı: 1 mL
Numune Kabı: Mor kapaklı tüp
Numune Alma: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Hastanın Hazırlanması: Plazma ADH düzeyini etkileyen birçok faktör vardır. Ayakta durmak, ağrı, stres, egzersiz, plazma ozmolalitesinin artması ve kan volümü veya arteriyel basıncın azalması ve geceleri ADH salınımı artarken, istirahat, hipoozmalalite, volüm yüklemesi ve hipertansiyon varlığında ADH salınımı azalır. Ayrıca klorpropamide, tiazid diüretikler vb. bazı ilaçlar da ADH salgısını arttırır.

Çalışma Yöntemi: RIA
Referans Aralığı: < 8 pg/mL

Kullanımı: Ektopik ADH salgılayan tümörler, akut intermittant porfiria, Guillain-Barre sendromu, beyin tümörleri, vasküler ve enfeksiyoz beyin hastalıkları, pnömoni, pulmoner tüberküloz, tüberküloz menenjit ve nefrojenik diabetes insipitusda plazma ADH düzeyi artarken, santral diabetes insipitus, psikojenik polidipsi ve nefrotik sendromda ADH düzeyi düşer. Santral ve nefrojenik diabetes inspitus veya psikojenik polidipsi ayırıcı tanısı için ADH stimülasyon testleri kullanılabilir (Bk. Tablo-19).

Num. Kab. Etmeme Ned.: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter ve numunenin tam kan olarak gönderilmesi

“SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”